Personvernerklæring og cookie-erklæring

Denne erklæringen for personvern og cookies (informasjonskapsler) gjelder når du besøker vår hjemmeside www.pragroup.no (nettside). Det er PRA Group Norge AS, PB. 9137 Grønland, 0133 Oslo som eier nettsiden og er ansvarlig for behandling av dine personlige data.

Da PRA Group Norge AS (PRA) overtok kravet ditt og tok kontakt med deg første gang, sendte vi deg samtidig informasjon om hvordan vi behandler og beskytter dine personopplysninger, dine rettigheter og retten til å klage. Denne informasjonen gjelder også for hvordan vi behandler dine personopplysninger når du bruker nettsiden, les vår melding om behandling av personopplysninger her.

I denne personvernerklæringen vil PRA, alene eller sammen med et annet konsernselskap (PRA Group), bli kalt “vi”, “oss” eller “våre”.

For oss er det viktig at vi behandler dine personopplysninger trygt og at vi beskytter ditt privatliv. Derfor behandler vi alltid dine personlige opplysninger riktig og i samsvar med gjeldende lover.

Vi er forpliktet til å sikre at personvernet ditt er beskyttet når du besøker og bruker nettstedet vårt eller når du kommuniserer elektronisk med oss.

Denne personvernerklæring sammen med melding om behandling av personopplysninger, gir deg informasjon om hvordan vi samler inn, registrerer og behandler dine personopplysninger. Personvernerklæringen kan bli oppdatert og derfor ber vi deg lese denne hver gang du besøker nettstedet vårt.

Informasjon vi kan samle inn

Vi samler inn og behandler følgende personopplysninger:

 • Personlige data og annen informasjon mottatt fra deg eller tredjepart, der du enten selv eller via tredjeparten har godkjent at vi behandler informasjonen, du har besvart en henvendelse eller undersøkelse, eller på annen måte reagert på forespørsler på nettsiden.
 • Personopplysninger innhentes fra tidligere fordringshaver og våre dataleverandører (offentlige tilgjengelige registre).
 • Når du besøker nettsiden vår vil informasjon om ditt besøk på nettsiden bli registrert, som for eksempel din IP-adresse, nettleser, geografisk plassering og sider om oss som du besøker.


Det er frivillig å dele dine personopplysninger. Hvor behandling av personopplysninger har grunnlag i en rettslig forpliktelse, er det obligatorisk å dele personopplysninger.

For å kunne identifisere den avdødes arvinger har vi hjemmel til å innhente opplysninger fra domstolene eller offentlige registre jf. inkassoloven § 28 fjerde ledd jf. folkeregisterloven § 10-1. Når en arving påtar seg forpliktelsene til den avdøde, vil vedkommende bli skyldner og denne personvernerklæringen vil gjelde.

For mer informasjon se melding om behandling av personopplysninger her.

Spesifikke kategorier av personopplysninger

Visse kategorier av personopplysninger anses å være ekstra følsomme. Dette er for eksempel opplysninger om rasemessig eller etnisk opprinnelse, politisk, religiøs oppfatning eller livssyn, fagforeningsmedlemskap og opplysninger om helse- eller seksuelle forhold (såkalte sensitive personopplysninger).

Sensitive personopplysninger behandles under forutsetning av at opplysningene er relevante for saksbehandlingen, og at de er nødvendige for å opprette, avgjøre, utøve og forsvare våre rettslige krav. Inkasso er en oppgave av offentlig interesse og er lovregulert i inkassoloven av 13. mai 1988 nr. 26. Rettslig grunnlag foreligger for å behandle dine personopplysninger, også de sensitive, selv om du ikke har gitt ditt samtykke.

Vi kan dele personopplysningene med andre selskaper i PRA-konsernet. Hvis vi deler sensitive personopplysninger med tredjeparter, må det foreligge et rettslig grunnlag eller samtykke fra deg.

Hvorfor behandler vi dine personopplysninger?

Vi behandler dine personopplysninger i samsvar med vår personvernerklæring og i følgende tilfeller:

 • For å kommunisere med deg og sikre trygg identifisering.
 • For å foreta analytiske vurderinger av din betalingsevne.
 • For å innfordre kravet, opprette betalingsordninger og overvåke din gjeld.
 • For å få en bedre forståelse for din situasjon.
 • For å sikre oppfyllelse av kravet til god inkassoskikk og sikre oppfyllelse av dine rettigheter.
 • For å forhindre svindel, hvitvasking av penger og andre kriminelle aktiviteter.

Når du ønsker at vi kontakter deg og du oppgir ditt navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse eller kontaktinformasjon til din fullmektig/verge/annen representant, har du samtykket til at vi bruker denne kontaktinformasjonen når vi kontakter deg.

Dine personopplysninger kan bli behandlet automatisk, inkludert profilert. Det kan skje i forbindelse med ivaretakelse av våre rettigheter eller for analyseformål. Automatisk behandling av personopplysninger vil ikke føre til at det tas beslutninger som vil ha rettslige konsekvenser for deg.

Sikkerhet ved behandling av dine personopplysninger

Overføring av informasjon via internett er ikke helt sikkert, og vi kan ikke garantere for sikkerheten til alle opplysninger du sender til oss elektronisk. Overføring av slike opplysninger skjer derfor helt på egen risiko. Vi vil ta alle rimelige tekniske og organisatoriske tiltak for å sørge for at dine personopplysninger behandles og lagres sikkert på våre servere og i samsvar med denne personvernerklæringen, melding om behandling av personopplysninger og gjeldende lovgivning.

Hvem deler vi dine personopplysninger med?

Dine personopplysninger kan deles med andre selskaper i PRA-Group. Vi kan også dele dine personopplysninger i følgende tilfeller:

 • Til potensielle kjøpere av vår virksomhet eller våre fordringer (porteføljer) og deres rådgivere.
 • Til tredjeparter som opptrer som representanter på vegne av PRA Group Norge i forbindelse med mulig fusjon, oppkjøp, omorganisering eller lignende.
 • Til samarbeidspartnere og tjenesteleverandører i henhold til kontrakt.
 • Til myndigheter for å forhindre hvitvasking, bedrageri og andre kriminelle aktiviteter.
 • Til tredjepart vi er pålagt å dele informasjon med i egenskap av databehandler.
 • For å beskytte og håndheve våre rettigheter.
 • Når vi er pålagt dette i henhold til gjeldende lovgivning.
 • Til andre tredjeparter som for eksempel kredittopplysningsbyrå, Kartverket, tilsynsmyndigheter og andre offentlige myndigheter (som f.eks. namsmann, forliksråd, domstoler, tinglysingsmyndigheter).


Overføring av data til tredjeland utenfor EU / EØS (Det europeiske økonomiske samarbeidsområde)

Personopplysningene vi har samlet inn om deg kan bli overført til tredjeland utenfor EØS av PRA eller våre underleverandører. Formålet med overføringen kan være behandling og lagring av dataene eller andre relaterte formål. Overføringen av persondata til land utenfor EØS har sitt grunnlag i personvernlovgivningen, herunder EU-kommisjonens beslutning om land med tilstrekkelig beskyttelsesnivå, interne retningslinjer eller i standard kontraktsklausuler, eller på grunnlag av andre overføringsmekanismer i henhold til GDPR. Du har krav på å vite hvilke personopplysninger som blir overført til tredjeland utenfor EU/EØS. Du har rett til å få tilsendt kopi av interne retningslinjer eller standard kontraktsklausuler, i tillegg til informasjon om hvilke personopplysninger som er overført. Dette blir tilsendt elektronisk eller i særlige tilfeller på papir. Personopplysninger vil ikke bli overført til internasjonale organisasjoner.

Behandling av tredjeparts personopplysninger

Hvis du gir oss personopplysninger knyttet til en annen person, bekrefter du samtidig at du er autorisert til å handle på vegne av den personen, og at du har informert den berørte personen om PRA og formålet med behandlingen av hans / hennes personopplysninger.

E-postkorrespondanse

Vi behandler dine personopplysninger i en e-postkorrespondanse i samsvar med denne personvernerklæring. Formålet med behandlingen avhenger av bakgrunnen for e-korrespondansen. Har du for eksempel spørsmål om kravet vi innfordrer, behandler vi personopplysningene for å kunne besvare spørsmålene dine. Representerer du en leverandør, kan vi behandle personopplysninger som er nødvendige for å forvalte en eksisterende eller fremtidig kontrakt. I hvert tilfelle er vi behandlingsansvarlig. I særskilte tilfeller kan dine personopplysninger bli delt med andre selskaper i PRA-gruppen. Dette vil være aktuelt der ansatte fra forskjellige selskaper i PRA-konsernet er involvert i en bestemt e-postkorrespondanse. Vennligst ta kontakt med oss dersom du ønsker mer informasjon.

Dine rettigheter

Personvernforordning (EU) 2016/679 (GDPR) gir deg visse rettigheter:

Du har rett til å få tilgang til personopplysningene vi har lagret om deg. Når vi mottar forespørsel fra deg, har vi en måned fra dato vi mottok forespørselen til å gi deg den etterspurte informasjonen. Ved behov kan denne perioden forlenges med ytterligere to måneder.

Hvis informasjonen vi har om deg er feil, har du rett til å få denne rettet dersom det foreligger hjemmel for dette. Du kan fremsette en forespørsel om å få slettet dine personopplysninger når det foreligger rettslig grunnlag for dette. Du har rett til å slette eller begrense dine registrerte personopplysninger dersom formålet med behandlingen ikke lenger er til stede, eller det ikke lenger foreligger andre rettslige grunnlag for vår behandling. Når vi behandler dine personlige opplysninger på grunnlag av ditt samtykke, kan du når som helst trekke tilbake samtykket ditt ved å varsle oss.

For mer informasjon om dine rettigheter som følger av personvernforordningen (GDPR), se vår melding om behandling av personopplysninger her.

Dersom du ønsker å komme i kontakt med oss angående dine rettigheter, har spørsmål eller klager angående vår behandling av dine personopplysninger, vennligst se kontaktinformasjonen på slutten av dokumentet. Av hensyn til sikkerheten og for å beskytte dine personopplysninger, kan det være nødvendig for oss å be om ytterligere informasjon for å sikre og bekrefte identiteten til den som ber om informasjonen.

Tredjeparts websider

Når du besøker nettstedet vårt, kan du navigere til andre nettsteder som ikke eies av oss (tredjeparts websider). Tredjeparts nettsteder kan bruke sine egne informasjonskapsler, behandle og be om personopplysninger eller annen informasjon. Selv om vi har en lenke på nettstedet vårt betyr det ikke at vi opptrer som representant eller tar ansvar for tredjeparts nettsteder. Vi har ingen kontroll over deres behandling av personopplysninger og tar ikke noe ansvar for denne. Du bør alltid lese vilkårene og personvernreglene som finnes for den nettsiden du til enhver tid besøker for å sikre behandlingen av dine personlige opplysninger.

Webserver logger

Vi kan samle inn bestemt informasjon automatisk og lagre den i loggfiler for statistiske formål. Disse loggfilene inneholder standard informasjon samlet av webservere, for eksempel klientens IP-adresser, nettlesertype, Internett-leverandør (ISP), operativsystem, etc. Denne informasjonen brukes kun av PRA Group Norge AS og PRA-konsernet og blir ikke distribuert eller solgt til en tredjepart. Vi bruker denne informasjonen til å analysere trender, administrere nettsiden og samle demografisk informasjon om nettstedbrukerne i sin helhet.

Cookie-erklæring:

Her finner du en oversikt over PRA Group Norge AS sin bruk av cookies (informasjonskapsler).

Cookies er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Noen er nødvendig for å kunne bruke nettstedets fulle funksjonalitet, mens andre blir brukt til å forbedre brukeropplevelsen og forenkle navigasjon på nettstedet.

Cookies medfører ingen skader på din datamaskin og inneholder ikke virus.

Som mange andre nettsteder, bruker også PRA Group Norge AS cookies for samme formål som nevnt over. Bruk av cookies betyr ikke at vi får tillatelse eller tilgang til din enhet eller informasjon om deg, bortsett fra det du aktivt deler med oss.

 Bruk av cookies er hjemlet i ekomloven § 2-7b.

Du kan velge å godta eller avslå bruk av cookies. De fleste nettlesere er forhåndsinnstilte for å godta cookies automatisk. I nettleseren kan du vanligvis endre måten cookies håndteres, slik som å alltid akseptere cookies, varsle deg når cookies blir brukt eller aldri bruke cookies. Hvis du velger å ikke godta cookies, kan det forhindre deg i å utnytte nettstedet fullt ut, og du kan miste noe av funksjonaliteten til nettstedet som følge av dette. Hvis du ønsker å fjerne cookies som allerede er registrert på din enhet, kan du se instruksjonene til din nettleserleverandør.

For å få hjelp med å avslå cookies kan du følge lenkene nedenfor:

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=deDE&answer=95647&p=cpn_cookies

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/enus/windows/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-bb8174ba9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd

Firefox: http://support.mozilla.org/enUS/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies

Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Mer informasjon om cookies og administrering av disse finner du på www.nettvett.no og www.aboutcookies.org

Brukeranalyse

Google Analytics

PRA Group Norge AS bruker et verktøy for håndtering av informasjonskapsler som gir kunder mulighet til å godta og samtykke til ikke-essensielle informasjonskapsler, ‘opt in’ (de som ikke er avgjørende for en trygg og sikker drift av nettstedet).

Hvis du velger å godta bruk av Google Analytics-informasjonskapsler med vårt informasjonskapselbanner, bruker vi Google Analyticsinformasjonskapsler og Google Analytics til å samle generelle og anonymiserte statistiske data for å hjelpe oss å forstå hvordan våre besøkende bruker hjemmesiden vår.

Google Analytics lagrer informasjon om: sidebesøk, handlinger på hjemmesiden, hvor lang tid du har brukt på nettstedet, hvordan du kom til nettstedet, klikk under besøk, informasjon om nettleser og enhet som bruker anonymisert IP.

Selv om Google Analytics bruker informasjonskapsler, opplyses det om at Google Analytics på denne nettsiden vil bruke IP-anonymisering for å sikre at innsamling av IP-adresser er anonymisert (IP-maskering).

Denne og andre innstillinger i Google Analytics sikrer at den maskerte IP-adressen som samles inn fra nettleseren din, ikke slås sammen med andre Google-dataprodukter utenfor Google Analytics. Google kan overføre og behandle data på sine servere i USA.

Mer informasjon om hvordan Google Analytics samler inn og behandler data er tilgjengelig på https://www.google.com/policies/privacy/partners

Tredjeparts cookie

Vær oppmerksom på at nettstedet vårt er knyttet til en elektronisk betalingsportal der du kan betale. Denne tjenesten leveres av eksterne parter som bruker cookies for riktig og sikker håndtering av data og forbedret funksjonalitet når du vil gjøre en betaling. PRA Group Norge AS er ikke ansvarlig for bruken av tredjeparts cookies.

Link Mobility: https://linkmobility.com/privacy/

I tillegg til vår innloggingstjeneste fra Signicat: https://www.signicat.com/about/privacy-policy

Vår kontaktinformasjon:

PRA Group Norge AS
PB.9137 Grønland
0133 Oslo
E-post: post@pragroup.no
Telefon: 24 10 31 50

Har du spørsmål om hvordan vi behandler personopplysninger, kan du kontakte vårt personvernombud:

E-post: personvernombud@pragroup.no

Klageadgang

Du kan klage til Datatilsynet dersom du ikke er fornøyd med våre svar eller mener vi behandler personopplysningene dine i strid med personvernlovgivningen. Mer informasjon om Datatilsynet og klageadgangen finner du her.